Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS

Để migrate một  OpenVZ container đến (Parallels Server Bare Metal) PSBM hoặc PCS, cần làm như sau:
 1. Copy/move thư mục chứa container đến nơi cần chuyển.Ví dụ ở đây đích đến là /vz/tmp/111 trên 192.168.15.15.

  rsync -avz /vz/private/111 root@192.168.15.15:/vz/tmp/111 --numeric-ids
 2. Copy file /etc/vz/conf/111.conf trên server cũ vào folder tương ứng trên 192.168.15.15.

 3. Sau đó chuyển container 111 ( đã migrate trên folder /tmp ) tới nơi muốn lưu chính trên 192.168.15.15.

  mv /vz/tmp/111 /vz/private/
 4. Thay đổi các tham số cấu hình bên trong container ở folder /etc/vz/conf/111.conf:

  PHYSPAGES="0:262144" ->  PHYSPAGES="262144"
  SWAPPAGES="0:2621440" -> SWAPPAGES="2621440"
  DISKSPACE="2G:2.2G" -> DISKSPACE="2000000"
 5. Fix VE_ROOT và VE_PRIVATE ở file /etc/vz/conf/111.conf về đường dẫn mới nếu có thay đổi:

  VE_ROOT="/vz/root/$VEID"
  VE_PRIVATE=/vz/private/$VEID"
 6. Chạy command ovzconvert ( không cần các option ) sẽ tự động convert container.

  ovzconvert
 7. Khởi động Container
Bình luận