[MSSQL] DISTINCT clause with WHERE

Hướng dẫn SELECT dữ liệu kết hợp với WHERE SELECT DISTINCT

vd: SELECT  email Không trùng

SELECT DISTINCT email FROM table

Sau đó kết hợp SELECT hết column trong table với email không Trùng

SELECT * FROM table WHERE email in (SELECT DISTINCT email FROM table);

Chúc các bạn thành công.

Bình luận