Phần mềm

Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS

Ngày đăng19/09/2019 700
Để migrate một  OpenVZ container đến (Parallels Server Bare Metal) PSBM hoặc PCS, cần làm như sau:
 1. Copy/move thư mục chứa container đến nơi cần chuyển.Ví dụ ở đây đích đến là /vz/tmp/111 trên 192.168.15.15.

  rsync -avz /vz/private/111 root@192.168.15.15:/vz/tmp/111 --numeric-ids
 2. Copy file /etc/vz/conf/111.conf trên server cũ vào folder tương ứng trên 192.168.15.15.

 3. Sau đó chuyển container 111 ( đã migrate trên folder /tmp ) tới nơi muốn lưu chính trên 192.168.15.15.

  mv /vz/tmp/111 /vz/private/
 4. Thay đổi các tham số cấu hình bên trong container ở folder /etc/vz/conf/111.conf:

  PHYSPAGES="0:262144" ->  PHYSPAGES="262144"
  SWAPPAGES="0:2621440" -> SWAPPAGES="2621440"
  DISKSPACE="2G:2.2G" -> DISKSPACE="2000000"
 5. Fix VE_ROOT và VE_PRIVATE ở file /etc/vz/conf/111.conf về đường dẫn mới nếu có thay đổi:

  VE_ROOT="/vz/root/$VEID"
  VE_PRIVATE=/vz/private/$VEID"
 6. Chạy command ovzconvert ( không cần các option ) sẽ tự động convert container.

  ovzconvert
 7. Khởi động Container

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Ngày đăng07/09/2019 1,469
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Ngày đăng07/09/2019 4,680
Script xóa log database mssql
Script xóa log database mssql
Ngày đăng06/09/2019 1,458
Enable Service Broker trên SQL Server
Enable Service Broker trên SQL Server
Ngày đăng04/09/2019 1,838
Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface
Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface
Ngày đăng04/09/2019 4,867
Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server
Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server
Ngày đăng03/09/2019 2,023