[VMWARE] Khắc phục lỗi 503 Service Unavailable Failed to connect to endpoint

Hướng dẫn khắc phục lỗi 503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http16LocalServiceSpecE: 0x00000000b6b48c80] _serverNamespace = / action = Allow _port = 8309)


1. Các bạn khởi động lại service vpxa

/etc/init.d/vpxa stop 
/etc/init.d/vpxa start

2. Kiểm tra service hostd

etc/init.d/hostd status

Nếu báo host is not running các bạn start lại servie hostd nhé

etc/init.d/hostd start

Chúc các bạn thành công.

Bình luận