[VMWARE] Hướng dẫn enable snmp trong vmware exsi

Hướng dẫn enable snmp trong vmware exsi để monitor

1. Các bạn SSH vào VMWARE Esxi

2. Thao tác khai báo communities

esxcli system snmp set --communities itcweb@123
esxcli system snmp set --enable true

Đã hoàn tất enable snmp, chúc các bạn thành công.

Bình luận