[VMWARE] Hướng dẫn lấy Serial Number ổ cứng trên VMWARE Exsi

Hướng dẫn lấy Serial Number ổ cứng trên VMWARE Exsi, phục vụ cho mục đích xác định ổ cứng và thay thế

1. SSH vào Server VMWARE Exsi

2. Chạy lệnh esxcfg-scsidevs -l

~ # esxcfg-scsidevs -l
t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68FYTN0_________________________WD2DWCC4J0AEKHL8
   Device Type: Direct-Access
   Size: 953869 MB
   Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68FYTN0_________________________WD2DWCC4J0AEKHL8)
   Multipath Plugin: NMP
   Console Device: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68FYTN0_________________________WD2DWCC4J0AEKHL8
   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68FYTN0_________________________WD2DWCC4J0AEKHL8
   Vendor: ATA       Model: WDC WD10EFRX-68F  Revis: 82.0
   SCSI Level: 5  Is Pseudo: false Status: on
   Is RDM Capable: false Is Removable: false
   Is Local: true  Is SSD: false
   Other Names:
      vml.0100000000202020202057442d574343344a3041454b484c38574443205744
   VAAI Status: unsupported

3. Có thể kết hợp với grep để lọc lại ngắn gọn hơn nhé

~ # esxcfg-scsidevs -l | egrep -i 'display name'
   Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68FYTN0_________________________WD2DWCC4J0AEKHL8)
   Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68FYTN0_________________________WD2DWCC4J0UEDY10)
   Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68FYTN0_________________________WD2DWCC4J5NUP773)
   Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____XF12302D1A0240___________________________7CR01AMY____________)

Chúc các bạn thành công.

Bình luận