[VMWARE] Hướng dẫn tìm VM từ MAC Address trên VMware ESXI

Hướng dẫn tìm VM từ MAC Address trên VMware ESXI đơn giản và hiệu quả

1. Các bạn login vào SSH và chạy lệnh sau

 find /vmfs/volumes | grep .vmx$ | while read i; do  grep -i "00:0c:24:21:38:78" "$i" && echo "$i"; done

 Output

ethernet0.generatedAddress = "00:0c:24:21:38:78"
/vmfs/volumes/5f75936b-139b80f0-2d98-a0d3c101eeb4/FOOVM/FOOVM.vmx

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận