Phần mềm

Quản lý mail queue trên Postfix Zimbra

Ngày đăng26/09/2019 1,385
su zimbra

Xem queue mail của Postfix

Dùng lệnh  sudo để hiển thị số lượng queue mail  - ~/libexec/zmqstat:

[zimbra@mail37 ~]$ sudo ~/libexec/zmqstat
hold=0
corrupt=0
deferred=0
active=0
incoming=0

Ở user zimbra - /opt/zimbra/postfix/sbin/postqueue -p

[zimbra@mail37 ~]$ /opt/zimbra/postfix/sbin/postqueue -p
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
EC753D0D00*     328 Thu Apr  5 14:34:09  sender@sourcedomainname.local
                                         recipient@destinationdomainname.local
-- 0 Kbytes in 1 Request.

Ở user zimbra - mailq

[zimbra@mail37 ~]$ mailq
Mail queue is empty

Qshape - Hiển thị số lượng mail queue của domain trên Postfix và phân phối độ tuổi

/opt/zimbra/bin/qshape

Xem nội dung một email trong hàng đợi

Lấy ID Message và dùng lệnh postcat:

/opt/zimbra/postfix/sbin/postcat -q EC753D0D00

or hoặc thêm option -v để biết thêm thông tin with more info:

/opt/zimbra/postfix/sbin/postcat -qv EC753D0D00

Xóa một email từ hàng đợi

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d [MSGID From postqueue -p]

Xóa tất cả email từ hàng đợi

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d ALL

Hướng khác:

mailq | awk '{print $1}' | postsuper -d -

Xóa tất cả email từ hàng đợi Deferred

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d ALL deferred

Xóa tất cả email từ hàng đợi Hold

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d ALL hold

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin
Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin
Ngày đăng20/09/2019 2,605
Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x
Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x
Ngày đăng20/09/2019 905
Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Ngày đăng20/09/2019 885
Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin
Ngày đăng20/09/2019 752
Could not save new password. Can
Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222
Ngày đăng19/09/2019 676
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,153
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Ngày đăng19/09/2019 675
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Ngày đăng19/09/2019 687
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Ngày đăng07/09/2019 1,385
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Ngày đăng07/09/2019 4,584