Hướng dẫn reset password mysql trên xampp

Đến folder C:\xampp\mysql\bin

Mở file my.ini

Thêm skip-grant-tables phía dưới thẻ [mysqld]

Vào windows services và stop mysql

Vào CMD cd C:\xampp\mysql\bin\mysql

Reset password mysql bằng query update mysql.user set password=PASSWORD('root') where user='root';

Thoát CMD.

Vào windows service khởi động lại mysql ở bước 4.

Bây giờ đã có thể đăng nhập vào mysql với password root mới.

Bình luận