HaProxy

[Haproxy] Lệnh view haproxy status bằng command line sử dụng socket

[Haproxy] Lệnh view haproxy status bằng command line sử dụng socket

Ngày đăng24/04/2022 69

Hướng dẫn thao tác xem haproxy status bằng command line

[Haproxy] Hướng dẫn cài đặt haproxy-2.0

[Haproxy] Hướng dẫn cài đặt haproxy-2.0

Ngày đăng17/03/2022 128

Hướng dẫn thao tác cài đặt HAPROXY version 2.0

[Haproxy] Forwarding Client IP’s from HAProxy to the Backend Web Server

[Haproxy] Forwarding Client IP’s from HAProxy to the Backend Web Server

Ngày đăng16/02/2022 309

Hướng dẫn khai báo Forwarding Client IP’s của HAProxy đến Backend Web Server

[HAProxy] Route requests based on URL

[HAProxy] Route requests based on URL

Ngày đăng08/12/2021 242

Hướng dẫn route url về backend sử dụng acl path_beg

[HAProxy] setup  Session cookie trên Load-Balancer

[HAProxy] setup Session cookie trên Load-Balancer

Ngày đăng07/12/2021 227

Cách định cấu hình bộ cân bằng tải HAProxy / HAProxy ALOHA để đưa cookie vào trình duyệt máy khách

[HAProxy] Redirect 301 http to https trên HAPROXY

[HAProxy] Redirect 301 http to https trên HAPROXY

Ngày đăng06/12/2021 234

Hướng dẫn redirect http to https trên /etc/haproxy/haproxy.cfg

[HAProxy] Chọn Backend server cho request

[HAProxy] Chọn Backend server cho request's source IP

Ngày đăng19/11/2021 300

Hướng dẫn tùy chỉnh Backend server cho request's source IP trong HAProxy

[HAProxy] [WARNING] Setting tune.ssl.default-dh-param to 1024 by default

[HAProxy] [WARNING] Setting tune.ssl.default-dh-param to 1024 by default

Ngày đăng07/12/2020 873

Hướng dẫn fix lỗi [WARNING]: Setting tune.ssl.default-dh-param to 1024 by default, if your workload permits it you should set it to at least 2048. Please set a value >= 1024 to make this warning disappear

[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos

[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos

Ngày đăng01/12/2020 945

HAProxy là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí cung cấp bộ cân bằng tải. Máy chủ proxy có tính khả dụng cao cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP, truyền yêu cầu trên nhiều máy chủ.

Bài viết nổi bật

[Haproxy] Lệnh view haproxy status bằng command line sử dụng socket
[Haproxy] Lệnh view haproxy status bằng command line sử dụng socket
Ngày đăng24/04/2022 69
[Haproxy] Hướng dẫn cài đặt haproxy-2.0
[Haproxy] Hướng dẫn cài đặt haproxy-2.0
Ngày đăng17/03/2022 128
[Haproxy] Forwarding Client IP’s from HAProxy to the Backend Web Server
[Haproxy] Forwarding Client IP’s from HAProxy to the Backend Web Server
Ngày đăng16/02/2022 309
[HAProxy] Route requests based on URL
[HAProxy] Route requests based on URL
Ngày đăng08/12/2021 242
[HAProxy] setup  Session cookie trên Load-Balancer
[HAProxy] setup Session cookie trên Load-Balancer
Ngày đăng07/12/2021 227
[HAProxy] Redirect 301 http to https trên HAPROXY
[HAProxy] Redirect 301 http to https trên HAPROXY
Ngày đăng06/12/2021 234
[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos
[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos
Ngày đăng01/12/2020 945