Linux

[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể

Ngày đăng06/01/2021 148

Hướng dẫn thao tác khóa package bất kì ở version cụ thể nào đó với yum versionlock

1. Cài đặt yum versionlock

yum -y install yum-versionlock

Hoặc

yum -y install yum-plugin-versionlock

2. Các cú pháp yum versionlock

yum versionlock package-name-here
yum versionlock package1 package2
yum versionlock add package-wildcard
yum versionlock add package1*
yum versionlock [command] package1*

 vd: Lock Package MariaDB ở phiên bản hiện tại

yum versionlock MariaDB-*

hoặc

yum versionlock add nginx

3. List các versionlock hiện tại

yum versionlock list

 4. Remove versionlock của Package MariaDB

yum versionlock delete MariaDB-*

 Xóa tất cả phần tử trong versionlock

yum versionlock clear

5. Thêm ngoại lệ versionlock 

yum versionlock exclude pakage1 package2
yum versionlock exclude pakage-wildcard-here

vd check update 1 package

yum check-update
yum check-update pakage1

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 2,975
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 298
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
Ngày đăng09/12/2020 231
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
Ngày đăng09/12/2020 273
[MySQL] Script backup all database trên linux
[MySQL] Script backup all database trên linux
Ngày đăng05/12/2020 410
[nginx] Redirect http to https in nginx
[nginx] Redirect http to https in nginx
Ngày đăng29/11/2020 415
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
Ngày đăng28/11/2020 311
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Ngày đăng20/11/2020 328
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Ngày đăng02/10/2020 677
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Ngày đăng08/06/2020 1,200