[HAProxy] Chọn Backend server cho request's source IP

Hướng dẫn tùy chỉnh Backend server cho request's source IP trong HAProxy

Mẫu cho các bạn sẽ như sau

frontend foo
   acl is_A src 192.168.1.2
   acl is_B src 192.168.1.3
   use_backend A if is_A
   use_backend B if is_B
backend A
    server  rgw1 10.0.0.71:80 check
backend B
    server  rgw2 10.0.0.72:80 check

Chúc các bạn thành công.

Bình luận