[HAProxy] Redirect 301 http to https trên HAPROXY

Hướng dẫn redirect http to https trên /etc/haproxy/haproxy.cfg

Lệnh mẫu như sau:

frontend http-in
   bind *:80
   mode http
   redirect scheme https code 301

Chúc các bạn thành công.

Bình luận