[HAProxy] setup Session cookie trên Load-Balancer

Cách định cấu hình bộ cân bằng tải HAProxy / HAProxy ALOHA để đưa cookie vào trình duyệt máy khách

    frontend fttend_web
      bind 0.0.0.0:80
      default_backend bk_web
    backend bkend_web
      balance roundrobin
      cookie SERVERID insert indirect nocache
      server s1 192.168.10.11:80 check cookie s1
      server s2 192.168.10.21:80 check cookie s2

 Chúc các bạn thành công

Bình luận