DirectAdmin

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Ngày đăng14/04/2020 932

1. Các bạn chạy lệnh sau

mount | grep ' / '

  Nếu bạn thấy "noquota" trong tùy chọn xfs cho phân vùng /

Các bạn thực hiện các bước sau:

1. Đổi kernel boot options

vi /etc/default/grub

2. Tìm đến dòng "GRUB_CMDLINE_LINUX"

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto  vconsole.keymap=us rhgb quiet"

3. Thêm rootflags=uquota,pquota ở cuối dòng

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto  vconsole.keymap=us rhgb quiet rootflags=uquota,pquota"

 4. Backup và tạo mới grub.cfg

cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Đường dẫn trên vào OS sẽ khác

/boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

5. Sau đó reboot lại server

reboot

6. Sau khi khởi động kiểm tra lại phân vùng / nếu mất noquota  là thành công

mount | grep ' /

Output

[root@es7-64 ~]# mount | grep ' / '
/dev/mapper/centos-root on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,usrquota,prjquota)
[root@es7-64 ~]#

7. Thêm use_xfs_quota=1  trong DirectAdmin Config nếu chưa được khai báo

cd /usr/local/directadmin
./directadmin c | grep use_xfs_quota

Nếu không trả kết quả các bạn chạy lệnh sau để add vào config nhé

echo "use_xfs_quota=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

  8. Restart Task Queu

echo "action=rewrite&value=quota" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Ngày đăng07/04/2020 1,524
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin
Ngày đăng06/04/2020 815
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Ngày đăng26/03/2020 970
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Ngày đăng19/03/2020 825
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2020 1,143
Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
Ngày đăng26/11/2019 967
Fixed: Invalid command
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Ngày đăng07/11/2019 1,363
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Ngày đăng07/11/2019 1,051
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Ngày đăng06/11/2019 1,048
Update license Directadmin
Update license Directadmin
Ngày đăng09/10/2019 938