Windows

[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates

Ngày đăng01/03/2021 148

Hướng dẫn update Trusted Root Certificates trên windows, lỗi hiển thị ssl mặc dù ssl vẫn còn hạn

1. Vào CMD với quyền administrator chạy lệnh sau để download roots.sst

cd  C:\
certutil.exe -generateSSTFromWU roots.sst

download roots.sst

2. Vào Windows PowerShell với quyền Administrator chạy lệnh sau để  Import-Certificate

$sstStore = ( Get-ChildItem -Path C:\roots.sst )
$sstStore | Import-Certificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root

Import-Certificate

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[MSSQL] Monitor SQL Server queries
[MSSQL] Monitor SQL Server queries
Ngày đăng01/03/2021 214
Fix lỗi Internal Error has Occurred
Fix lỗi Internal Error has Occurred
Ngày đăng16/01/2021 2,150
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Ngày đăng15/01/2021 190
Kill process Service Remote Desktop
Kill process Service Remote Desktop
Ngày đăng31/12/2020 294
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
Ngày đăng19/12/2020 271
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
Ngày đăng01/12/2020 424
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Ngày đăng19/11/2020 517
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Ngày đăng11/08/2020 1,152
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
Ngày đăng08/06/2020 1,137
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Ngày đăng26/03/2020 1,964