VMWARE Exsi

[VMWARE] Hướng dẫn enable smnp trong vmware exsi

Ngày đăng19/12/2020 402

Hướng dẫn enable smnp trong vmware exsi để monitor

1. Các bạn SSH vào VMWARE Esxi

2. Thao tác khai báo communities

esxcli system snmp set --communities itcweb@123
esxcli system snmp set --enable true

Đã hoàn tất enable snmp, chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác