DirectAdmin

Update license Directadmin

Ngày đăng09/10/2019 979

Ví dụ bạn có thông tin license như bên dưới

Client ID (uid): 123
License ID (lid): 1234
IP address: 1.2.3.4

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234
service directadmin restart

Nếu bạn có nhiều IP vps/ Server và wget bị ràng buộc với IP không chính xác, bạn có thể chỉ định IP để liên kết bằng cách thêm IP vào phía sau:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234 1.2.3.4
service directadmin restart

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Xóa Message System trong Directadmin
Xóa Message System trong Directadmin
Ngày đăng26/09/2019 1,534
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Ngày đăng20/09/2019 1,043
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Ngày đăng19/09/2019 1,413
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Ngày đăng19/09/2019 955
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,647
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin
Ngày đăng13/09/2019 1,438
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin
Ngày đăng04/09/2019 862
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin
Ngày đăng04/09/2019 1,284