Linux

Unslave the slave server from command line Virtualizor

Ngày đăng26/11/2019 1,220

Hướng dẫn Unslave trên Slave Server Virtualizor

Mở file /usr/local/virtualizor/universal.php

Và sủa lại với nội dung sau:

$globals['slave'] = 0;
$globals['masterkey'] = '';
$globals['masterip'] = '';

 

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Ngày đăng11/11/2019 2,620
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Ngày đăng26/10/2019 1,028
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Ngày đăng18/10/2019 3,110
Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
Ngày đăng11/10/2019 1,088
grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
Ngày đăng10/10/2019 950
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
Ngày đăng08/10/2019 1,175
Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
Ngày đăng07/10/2019 1,317
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Ngày đăng26/09/2019 1,418
Set default php version trong shell linux
Set default php version trong shell linux
Ngày đăng23/09/2019 926
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Ngày đăng20/09/2019 1,968