Linux

Lỗi: MySQL server has gone away

Ngày đăng07/10/2019 1,319

Nếu các bạn có 1 file dữ liệu lớn nhưng import vào cứ bị báo lỗi MySQL server has gone away, không thể nào import được. Các bạn có thể làm theo các bước sau để khác phục tình trạng trên

Các bạn tìm đến file cấu hình mysql, thông thường trên linux file này sẽ ở đường dẫn sau:  /etc/my.cnf

Các bạn mở file  /etc/my.cnf và tìm đến dòng max_allowed_packet để thay đổi thông số cho phép import database

Các bạn có thể xem mẫu file my.cnf của mình như sau

# The MySQL server
[mysqld]
port        = 3306
socket      = /tmp/mysql.sock
skip-locking
key_buffer_size = 16M
max_allowed_packet = 512M
table_open_cache = 64
sort_buffer_size = 512K
net_buffer_length = 8K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 512K
myisam_sort_buffer_size = 8M
wait_timeout = 6000

Sau khi cấu hình xong các bạn restart service mysql lại nhé

service mysqld resart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Ngày đăng26/09/2019 1,419
Set default php version trong shell linux
Set default php version trong shell linux
Ngày đăng23/09/2019 927
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Ngày đăng20/09/2019 1,969
Set speed port on linux
Set speed port on linux
Ngày đăng17/09/2019 1,417
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,064
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Ngày đăng05/09/2019 1,017
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Ngày đăng04/09/2019 755
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Ngày đăng04/09/2019 1,294
Disable / Enable ping trên linux centos
Disable / Enable ping trên linux centos
Ngày đăng03/09/2019 1,199
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync
Ngày đăng03/09/2019 1,995