Lỗi: MySQL server has gone away

Nếu các bạn có 1 file dữ liệu lớn nhưng import vào cứ bị báo lỗi MySQL server has gone away, không thể nào import được. Các bạn có thể làm theo các bước sau để khác phục tình trạng trên

Các bạn tìm đến file cấu hình mysql, thông thường trên linux file này sẽ ở đường dẫn sau:  /etc/my.cnf

Các bạn mở file  /etc/my.cnf và tìm đến dòng max_allowed_packet để thay đổi thông số cho phép import database

Các bạn có thể xem mẫu file my.cnf của mình như sau

# The MySQL server
[mysqld]
port        = 3306
socket      = /tmp/mysql.sock
skip-locking
key_buffer_size = 16M
max_allowed_packet = 512M
table_open_cache = 64
sort_buffer_size = 512K
net_buffer_length = 8K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 512K
myisam_sort_buffer_size = 8M
wait_timeout = 6000

Sau khi cấu hình xong các bạn restart service mysql lại nhé

service mysqld resart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận