Linux

Kiểm tra PTR record trên Centos

Ngày đăng11/10/2019 1,088

1. Cài đặt thư viện

yum install bind-utils -y

 2. Chạy lệnh để lấy PTR

dig -x <IP> | grep -v ";" | grep -v "^$" | grep "PTR"

Ví dụ lấy PTR của IP 172.217.163.238

dig -x 172.217.163.238 | grep -v ";" | grep -v "^$" | grep "PTR"
238.163.217.172.in-addr.arpa. 19801 IN  PTR     hkg12s18-in-f14.1e100.net.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
Ngày đăng10/10/2019 950
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
Ngày đăng08/10/2019 1,175
Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
Ngày đăng07/10/2019 1,317
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Ngày đăng26/09/2019 1,418
Set default php version trong shell linux
Set default php version trong shell linux
Ngày đăng23/09/2019 926
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Ngày đăng20/09/2019 1,968
Set speed port on linux
Set speed port on linux
Ngày đăng17/09/2019 1,416
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,063
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Ngày đăng05/09/2019 1,016
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Ngày đăng04/09/2019 754