Kiểm tra PTR record trên Centos

1. Cài đặt thư viện

yum install bind-utils -y

 2. Chạy lệnh để lấy PTR

dig -x <IP> | grep -v ";" | grep -v "^$" | grep "PTR"

Ví dụ lấy PTR của IP 172.217.163.238

dig -x 172.217.163.238 | grep -v ";" | grep -v "^$" | grep "PTR"
238.163.217.172.in-addr.arpa. 19801 IN  PTR     hkg12s18-in-f14.1e100.net.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận