Phần mềm

Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x

Ngày đăng20/09/2019 905

Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.
*Ưu điểm của việc chạy suphp:
-PHP scripts được gọi từ web Server sẽ được chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.
-Tất cả những PHP Scripts không thuộc một user cụ thể nào đó sẽ không thể nào thực thi được hoặc user này sẽ không thể nào thực thi được các PHP Scripts của user khác. Điều này có nghĩa là khi một tài khoản nào đó bị đánh cắp, các scripts cũng không thể nào lây lan sang các tài khoản khác được.

*Điểm yếu của suPHP là sử dụng CPU cao. Thêm vào đó, bạn không thể sử dụng Opcode Cache (như xCache) với suPHP.
-sử dụng suPHP nếu CPU load cao bạn có thể chuyển lại dùng DSO hoặc FastCGI.

Cài đặt:

Để install suphp trong server directadmin,các bạn làm như sau:
Đăng nhập ssh với quyền root

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build clean
./build update
./build set php5_cgi yes
./build set php5_cli no
./build all d
./build rewrite_confs

Quá trình build sẽ mất khoảng 30 phút,vữa đủ để chúng ta nhâm nhi ly cafe  và chờ kết quả.

Cuối cùng để kiểm tra suphp có thật sự làm việc hay không.Chúng ta viết 1 file php và chmod 777
VD:
touch /home/user/public_html/phpinfo.php
chmod 777 /home/user/public_html/phpinfo.php
Nếu bạn nhìn thấy “Internal Server Error” trên trình duyệt.Có nghĩa là Suphp đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Ngày đăng20/09/2019 885
Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin
Ngày đăng20/09/2019 752
Could not save new password. Can
Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222
Ngày đăng19/09/2019 675
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,153
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Ngày đăng19/09/2019 675
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Ngày đăng19/09/2019 687
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Ngày đăng07/09/2019 1,385
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Ngày đăng07/09/2019 4,584
Script xóa log database mssql
Script xóa log database mssql
Ngày đăng06/09/2019 1,413
Enable Service Broker trên SQL Server
Enable Service Broker trên SQL Server
Ngày đăng04/09/2019 1,790