Phần mềm

Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin

Ngày đăng20/09/2019 753

OpCache là một module của php script bộ nhớ đệm, Có thể làm tăng hiệu suất php

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set opcache yes
./build opcache

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Could not save new password. Can
Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222
Ngày đăng19/09/2019 676
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin
Ngày đăng19/09/2019 1,153
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin
Ngày đăng19/09/2019 675
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Hướng dẫn Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc PCS
Ngày đăng19/09/2019 687
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Khắc phục Failed to retrieve directory listing với FileZilla
Ngày đăng07/09/2019 1,385
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Hướng dẫn reset password mysql trên xampp
Ngày đăng07/09/2019 4,584
Script xóa log database mssql
Script xóa log database mssql
Ngày đăng06/09/2019 1,413
Enable Service Broker trên SQL Server
Enable Service Broker trên SQL Server
Ngày đăng04/09/2019 1,790
Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface
Fix lỗi: Could not load TLS libraries. Aborting start of administration interface
Ngày đăng04/09/2019 4,725
Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server
Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server
Ngày đăng03/09/2019 1,956