Linux

Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7

Ngày đăng11/12/2019 2,364

Step 1: Cài đặt Service FTP với VSFTPD

1. Update package manager:

sudo yum update

2. Cài đặt VSFTPD:

sudo yum install vsftpd

3. Start service và set auto start khi boot:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

4. Mở Port FTP 21 và FTP Service:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=21/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=ftp
sudo firewall-cmd --reload

Step 2: Cấu hình VSFTPD

File cấu hình FTP service ở vị trí /etc/vsftpd/vsftpd.conf.

1. Trước khi start, tạo một bản copy of the default file cấu hình:

sudo cp /etc/vsftpd/vsftpd.conf /etc/vsftpd/vsftpd.conf.default

2. Kế tiếp chỉnh sửa file cấu hình:

sudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

3. Set FTP server disable anonymous users và allow local users.

anonymous_enable=NO
local_enable=YES

4. Kế tiếp, cho phép user logged-in để upload files vào your FTP server.

Tìm mục sau đây và chỉnh sửa để khớp như sau:

write_enable=YES

5. Giới hạn FTP users vào thư mục riêng.

chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES

Note: for test purposes, the allow_writeable_chroot=YES option will create a functioning FTP server that you can test and use. Some administrators advocate the use of the user_sub_token option for better security. Refer to the vsftpd documentation for more information on this option.

6. Tiện ích vsftpd cung cấp một cách để tạo danh sách người dùng được phê duyệt. Để quản lý người dùng theo cách này, hãy tìm mục nhập userlist_enable, sau đó chỉnh sửa tệp để xem như sau :

userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd/user_list
userlist_deny=NO

Bạn có thể sửa nội dung file /etc/vsftpd/user_list, và thêm user vào list. (Mỗi user cách nhau một dòng.)option userlist_deny cho phép bạn thêm một số users đặt biệt vào; Đặt là yes sẽ thay đổi các user có trong list sẽ bị blocked.

7. Mỗi khi chỉnh sữa file cấu hình. Bạn cần restart service vsftpd để áp dụng:

sudo systemctl restart vsftpd

Step 3: Tạo một FTP user

1. Tạo một FTP User như sau:

sudo adduser testuser
sudo passwd testuser

The system should prompt you to enter and confirm a password for the new user.

2. Thêm user mới vào userlist:

echo "testuser" | sudo tee –a /etc/vsftpd/user_list

3. Tạo thư mục cho user, và gán quyền permissions:

sudo mkdir –p /home/testuser/ftp/upload
sudo chmod 550 /home/testuser/ftp
sudo chmod 750 /home/testuser/ftp/upload
sudo chown –R testuser: /home/testuser/ftp

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Disabling Container OpenVZ
Disabling Container OpenVZ
Ngày đăng09/12/2019 943
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Ngày đăng26/11/2019 1,221
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Ngày đăng11/11/2019 2,621
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Ngày đăng26/10/2019 1,029
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Ngày đăng18/10/2019 3,114
Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
Ngày đăng11/10/2019 1,089
grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
Ngày đăng10/10/2019 952
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
Ngày đăng08/10/2019 1,176
Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
Ngày đăng07/10/2019 1,321
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Ngày đăng26/09/2019 1,420