Linux

Enable MySQL Log Slow Queries

Ngày đăng25/03/2020 1,095

Slow query log có thể được sử dụng để tìm các truy vấn mất nhiều thời gian thực thi và để tối ưu hóa.

Giá trị tối thiểu và mặc định của long_query_time lần lượt là 0 và 10, được tình bằng micro giây

Lệnh kiểm tra xem log_slow_queries đã được bật chưa

mysqladmin var -u root -ppassword | grep log_slow

Các bước thực hiện bật log-slow-queries

1. edit file /etc/my.cnf

vi /etc/my.cnf

2. Thêm 2 dong code sau phía dưới [mysqld] của my.cnf

[mysqld]
log-slow-queries=/var/log/mysql-slow-queries.log
long_query_time = 1

3. Sau đó tạo file để ghi log

touch /var/log/mysql-slow-queries.log
chown mysql.root /var/log/mysql-slow-queries.log

4. Cuối cùng là khởi động lại mysql

service mysqld restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Ngày đăng13/02/2020 1,265
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Ngày đăng13/01/2020 1,018
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Ngày đăng07/01/2020 1,046
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Ngày đăng11/12/2019 2,362
Disabling Container OpenVZ
Disabling Container OpenVZ
Ngày đăng09/12/2019 940
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Ngày đăng26/11/2019 1,220
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Ngày đăng11/11/2019 2,620
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Ngày đăng26/10/2019 1,028
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Ngày đăng18/10/2019 3,110
Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
Ngày đăng11/10/2019 1,088