DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin

Ngày đăng14/04/2021 112

Directadmin cũng sẽ tạo file /etc/virtual/domain.com/filter với cú pháp tương tự và file sẽ bị ghi đè bởi Directadmin.  File quản lý tập trung sẽ nằm trong /etc/system_filter.exim.

1. Mở file /etc/system_filter.exim

vi /etc/system_filter.exim

2. Thêm nội dung cần filter

Nội dung Filter copy email gửi từ một domain

if $sender_address contains example.com
then
  unseen deliver email@example.com
endif

Nội dung Filter copy email gửi vào một domain 

if $recipients contains example.com
then
  unseen deliver  email@example.com
endif

3. Lưu và thoát

:wq

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 97
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 144
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 109
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 134
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
Ngày đăng08/01/2021 155
[DirectAdmin] Username length setting
[DirectAdmin] Username length setting
Ngày đăng21/12/2020 188
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
Ngày đăng19/12/2020 187
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Ngày đăng21/11/2020 307
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Ngày đăng05/09/2020 607
Enable http2 trên DirectAdmin
Enable http2 trên DirectAdmin
Ngày đăng26/08/2020 812