Linux

[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]

Ngày đăng02/06/2021 79

Hướng dẫn fix lỗi Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]

1. Các bạn mở file /etc/apt/sources.list

Và bỏ đi dòng deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 20210327-10:39]/ buster contrib main

2. Thêm vào dòng sau

deb http://ftp.debian.org/debian/ stable main contrib non-free

3. Sau đó Update install lại nhé

apt update

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql
[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql
Ngày đăng28/05/2021 140
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
Ngày đăng24/05/2021 72
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
Ngày đăng21/05/2021 98
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
Ngày đăng18/05/2021 228
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
Ngày đăng10/05/2021 99
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
Ngày đăng28/04/2021 432
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
Ngày đăng18/04/2021 142
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 127
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 150
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
Ngày đăng31/03/2021 179