Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

Bắt đầu với phiên bản 17.10, Netplan là công cụ quản lý mạng mặc định trên Ubuntu, thay thế tệp cấu hình /etc/network/interfaces trước đây được sử dụng để định cấu hình mạng trên Ubuntu.

Các bạn có thể sử dụng lệnh ip link như bên dưới

ip link

Lệnh sẽ in một danh sách tất cả các network interface có sẵn. Trong trường hợp này, tên của interface là ens3:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
3: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 56:00:00:60:20:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

File cấu hình netplan ở thư mục /etc/netplan và có đuôi file là .yaml. Bạn có thể tìm thấy một hoặc hai tệp YAML trong thư mục này. Các tập tin có thể khác nhau từ thiết lập để thiết lập. Thông thường, tệp được đặt tên là 01-netcfg.yaml, 50-cloud-init.yaml or NN_interfaceName.yaml, nhưng trong hệ thống của bạn, nó có thể khác. 

Mở file cấu hình YAML và sửa:

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

File cấu hình mẫu như sau

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.121.199/24
      gateway4: 192.168.121.1
      nameservers:
          addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

Save file lại và apply netplan:

sudo netplan apply

Kiểm tra sự thay đổi:

ip addr show dev ens3

Output

3: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 56:00:00:60:20:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.121.199/24 brd 192.168.121.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 3575sec preferred_lft 3575sec
    inet6 fe80::5054:ff:feb0:f500/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

 Như vậy các bạn đã set IP tĩnh trên Ubuntu thành công.

Bình luận