Mã nguồn

[IIS] Khắc phục lỗi CORs missing allow origin IIS

Ngày đăng29/06/2021 75

Cross Origin Resource Sharing là một tiêu chuẩn của W3C cho phép một user agent gửi request

1. Các bạn cài đặt iis-cors-module cho IIS tại link https://www.iis.net/downloads/microsoft/iis-cors-module

2. Khai báo trong web.config với mẫu sau, các bạn tùy biến lại nhé

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <cors enabled="true" failUnlistedOrigins="true">
            <add origin="*" />
            <add origin="https://*.microsoft.com"
                 allowCredentials="true"
                 maxAge="120">
                <allowHeaders allowAllRequestedHeaders="true">
                    <add header="header1" />
                    <add header="header2" />
                </allowHeaders>
                <allowMethods>
                     <add method="DELETE" />
                </allowMethods>
                <exposeHeaders>
                    <add header="header1" />
                    <add header="header2" />
                </exposeHeaders>
            </add>
            <add origin="http://*" allowed="false" />
        </cors>
    </system.webServer>
</configuration>

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Javascript] Hướng dẫn lấy KeyboardEvent keyCode Property
[Javascript] Hướng dẫn lấy KeyboardEvent keyCode Property
Ngày đăng31/05/2021 115
[moodle] Hướng dẫn fix lỗi Failed to unserialise data from file. Either failed to read, or failed to write
[moodle] Hướng dẫn fix lỗi Failed to unserialise data from file. Either failed to read, or failed to write
Ngày đăng20/05/2021 131
[Wordpress] Hướng dẫn cài đặt plugin Redis Object Cache
[Wordpress] Hướng dẫn cài đặt plugin Redis Object Cache
Ngày đăng19/05/2021 120
[ASP.NET] Get data json với dynamic object trên Asp.Net C#
[ASP.NET] Get data json với dynamic object trên Asp.Net C#
Ngày đăng09/05/2021 126
[ASPNET] Fix A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client
[ASPNET] Fix A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client
Ngày đăng25/03/2021 175
[Wordpress] Database update required after updating WP 5.0
[Wordpress] Database update required after updating WP 5.0
Ngày đăng21/03/2021 151
[PHP] Fix lỗi PHP Warning:  Unterminated comment starting
[PHP] Fix lỗi PHP Warning: Unterminated comment starting
Ngày đăng18/03/2021 263
[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config
[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config
Ngày đăng06/01/2021 126
[Javascript] Replacte URL trên javascript
[Javascript] Replacte URL trên javascript
Ngày đăng03/12/2020 260
Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES
Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES
Ngày đăng04/05/2020 1,110